Вы смотрите новости в категории «Гары Потэр»

Гары Потэр на беларускай

belpotter02/06/2013Гары Потэр

Наступны прыпынак - Хогвартс!

Беларусы мусяць ведаць родную мову,  чытаць і размаўляць на ёй! Мы прапаноўваем спампаваць некалькі аматарскіх перакладаў кніг пра Гары Потэра на беларускую мову

 

 

З ангельскай мовы (перакладчык — Дзяніс Мускі)

Гары Пот­эр і Філа­соф­скі камень (абноў­ле­на 31/07/13)

Гары Пот­эр і пата­ем­ная зала (абноў­ле­на 08/08/13)

Гары Пот­эр і Вязень Азка­ба­на (абноў­ле­на 08/08/13)

Гары Пот­эр і Келіх агню (разд­зе­лы 1–12; абноў­ле­на 13/08/13)

Філасофскі каменьПатаемная залаВязень Азкабана

(далее…)

Опубликовать в twitter.com

Келіх агню: +2 раздзела на беларускай

belpotter02/06/2013Гары Потэр

Пра­ця­г­ва­ец­ца перак­лад на бела­рус­кую мову чацвёр­тай кні­гі пра пры­го­ды Гары Пот­э­ра! На belpotter.by з’явілі­ся 9 і 10 разд­зе­лы рама­на.
Чыта­ем!

Опубликовать в twitter.com

Гары Потэр і Келіх агню: раздзелы 5–8

belpotter02/05/2013Гары Потэр

Перак­лад кнiг пра Гары Пот­э­ра на бела­рус­кую мову пра­ця­г­ва­ец­ца! Сён­ня з’явiлi­ся разд­зе­лы 5–8 кнi­гi «Гары Пот­эр i Келiх агню»!

Опубликовать в twitter.com

Гары Потэр і Келіх агню

belpotter29/03/2013Гары Потэр

Доб­рыя наві­ны — рас­па­ча­ты перак­лад чацвёр­тай кні­гі пра Гары Пот­э­ра на бела­рус­кую мову!
Пер­шыя 4 разд­зе­ла кні­гі «Гары Пот­эр і Келіх агню» ўжо мож­на пра­чы­та­ць.

Опубликовать в twitter.com

Філасофскі камень: альтэрнатыўны пераклад

belpotter10/05/2012Гары Потэр

Пра­ця­г­ва­ец­ца наш пра­ект па перак­ла­ду кніг пра Гары Пот­э­ра на бела­рус­кую мову! Сён­ня на сай­це з’явіла­ся новая, альт­эр­на­ты­ў­ная вер­сія перак­ла­ду пер­шай кні­гі пра хлоп­чы­ка ў аку­ля­рах — «Гары Пот­эр і Філа­соф­скі камень». За перак­лад (дар­эчы, з ангель­скай мовы) вялікі дзя­куй Дзяні­су Муска­му!

Спам­па­ва­ць гэтую кні­гу (як і 9 іншых) мож­на на спе­цы­яль­най ста­рон­цы.
Мы запра­ша­ем усіх неа­бы­я­ка­вых далучыц­ца да перак­ла­ду. Пішы­це!

Опубликовать в twitter.com

Гары Потэр і Вязень Азкабана

belpotter25/09/2011Гары Потэр

Усім добра­га дня! Мы рады паве­да­мі­ць, што скон­ча­ны перак­лад чар­го­вай кні­гі пра чараўніка ў аку­ля­рах на бела­рус­кую мову — «Гары Пот­эр і Вязень Азка­ба­на»!

Вы можа­це спам­па­ва­ць кні­гу «Гары Пот­эр і Вязень Азка­ба­на» на нашым сай­це!

Трэ­ба дада­ць, што астат­нія перак­лад­зе­ныя кні­гі мож­на знай­с­ці на спе­цы­яль­най ста­рон­цы — «Гары Пот­эр на бела­рус­кай».
PS. За перак­лад вялікі дзя­куй Дзяні­су Муска­му!

Опубликовать в twitter.com