Гары Потэр на беларускай

belpotter02/06/2013Гары Потэр

Наступны прыпынак - Хогвартс!

Беларусы мусяць ведаць родную мову,  чытаць і размаўляць на ёй! Мы прапаноўваем спампаваць некалькі аматарскіх перакладаў кніг пра Гары Потэра на беларускую мову

 

 

З ангельскай мовы (перакладчык — Дзяніс Мускі)

Гары Пот­эр і Філа­соф­скі камень (абноў­ле­на 31/07/13)

Гары Пот­эр і пата­ем­ная зала (абноў­ле­на 08/08/13)

Гары Пот­эр і Вязень Азка­ба­на (абноў­ле­на 08/08/13)

Гары Пот­эр і Келіх агню (разд­зе­лы 1–12; абноў­ле­на 13/08/13)

Філасофскі каменьПатаемная залаВязень Азкабана

З рускай мовы

Гары Пот­эр і Філа­соф­скі камень (перак­ла­далі — Андр­эй Багач, Андр­эй Філіп­чык, Дзяніс Мускі; абноў­ле­на 19/07/11)

Гары Пот­эр і Таем­ны пакой (перак­ла­далі — Андр­эй Багач, Андр­эй Філіп­чык, Дзяніс Мускі; абноў­ле­на 16/07/11)

Гары Пот­эр і Прынц-Паўкроўка (перак­ла­далі — Андр­эй Багач, Юлія Гедра­но­віч, Юлія Маро­за­ва, Тац­ця­на Студ­не­ва, Іван Бон­дар; абноў­ле­на 03/08/09)

Гары Пот­эр і Рэліквіі Смер­ці (перак­ла­далі — Андр­эй Багач, Юлія Гедра­но­віч, Іван Бон­дар, Яўген Жукаў, Тац­ця­на Студ­не­ва, Дзяніс Мускі і іншыя; абноў­ле­на 21/07/11)

Кві­дыш скрозь ста­годдзі (перак­ла­даў — Андр­эй Багач; абноў­ле­на 02/05/09)

Чароў­ныя істо­ты і дзе іх шука­ць (перак­ла­даў — Андр­эй Багач; абноў­ле­на 22/07/11)

Гары Пот­эр: Прык­вел (перак­ла­далі — Андр­эй Багач, Андр­эй Філіп­чык; абноў­ле­на 17/07/11)

Бай­кі бар­да Бід­ля (перак­лад: пра­ект БелPotter.by; абноў­ле­на 29/09/13)

Іншыя пераклады

Гары Пот­эр і філа­соф­скі камень (перак­лад­чык — Воль­га Быкоўская)

Вы жада­е­це дапа­маг­чы нам з перак­ла­дам? Тады напі­шы­це нам аб сваім жадан­ні! Нам патр­эб­на ваша дапамога!

Опубликовать в twitter.com

Выскажите своё мнение

 1. Аляксандр:

  Выдат­на! Дзякуй!

 2. Віталь:

  дзя­ку­у­уй!!

 3. Марина:

  а в книж­ных есть на бел. мове?

 4. Яна:

  Дзя­куй! Цяпер зма­гу пра­чы­та­ць дадат­ко­выя матэрыялы!

 5. Надзея:

  Дзя­куй за перак­ла­ды! Пакуль чытаю ўго­лас сыну, але спад­зя­ю­ся хут­ка пачне сам чыта­ць пра Потэра.

 6. дзындра:

  Дзя­куй за вашы намаганні!Заўжды прых­іль­на стаўлю­ся да людзей,што папу­ляры­зу­ю­ць мат­чы­ну мову. Але, імхо, у кні­гах не стае кар­эк­ту­ры. Напрыклад адкры­ваю файл Бай­кі бар­да Бід­ля, наўз­да­гад пра­кру­ціў (ста­рон­ка 4):
  раз­вяр­нуў скру­так — імхо, лепш «разві­нуў скрутак»
  бросіў тапак — кінуў тапак
  барадаўкамі,барадавак — бародаўкамі,бародавак
  вырад­ку — вырадка
  Чараўнік ад здзіў­лен­ня пады­шоў да яго — Чараўнік здзіў­ле­на (са сдзіў­лен­нем) пады­шоў да яго
  сту­пень­ку — прыступку

 7. Julia:

  Дзя­куй за пераклад!

 8. Ольга:

  Инте­ре­со­ва­лась кни­га­ми на бело­рус­ском язы­ке, но не Гар­ри Поте­ром, пото­му что, когда нача­ла читать в рус­ском пере­во­де, мне пока­за­лось, что кни­га ужас­на. На бела­рус­кай мове чыта­е­ца лепш, дзя­куй.. зы: на жаль не тарашкевіца..

 9. Екатерина:

  Здрав­ствуй­те, а когда мож­но будет ска­чать пол­ную вер­сию «Гары Пот­эр і Келіх агню» и когда появит­ся «Орден Феник­са»???????? Уже 2018 год всё-таки)