Філасофскі камень: альтэрнатыўны пераклад

belpotter10/05/2012Гары Потэр

Пра­ця­г­ва­ец­ца наш пра­ект па перак­ла­ду кніг пра Гары Пот­э­ра на бела­рус­кую мову! Сён­ня на сай­це з’явіла­ся новая, альт­эр­на­ты­ў­ная вер­сія перак­ла­ду пер­шай кні­гі пра хлоп­чы­ка ў аку­ля­рах — «Гары Пот­эр і Філа­соф­скі камень». За перак­лад (дар­эчы, з ангель­скай мовы) вялікі дзя­куй Дзяні­су Муска­му!

Спам­па­ва­ць гэтую кні­гу (як і 9 іншых) мож­на на спе­цы­яль­най ста­рон­цы.
Мы запра­ша­ем усіх неа­бы­я­ка­вых далучыц­ца да перак­ла­ду. Пішы­це!

Опубликовать в twitter.com