Гары Потэр і Вязень Азкабана

belpotter25/09/2011Гары Потэр

Усім добра­га дня! Мы рады паве­да­мі­ць, што скон­ча­ны перак­лад чар­го­вай кні­гі пра чараўніка ў аку­ля­рах на бела­рус­кую мову — «Гары Пот­эр і Вязень Азка­ба­на»!

Вы можа­це спам­па­ва­ць кні­гу «Гары Пот­эр і Вязень Азка­ба­на» на нашым сай­це!

Трэ­ба дада­ць, што астат­нія перак­лад­зе­ныя кні­гі мож­на знай­с­ці на спе­цы­яль­най ста­рон­цы — «Гары Пот­эр на бела­рус­кай».
PS. За перак­лад вялікі дзя­куй Дзяні­су Муска­му!

Опубликовать в twitter.com